Osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskih zemljiščih brez sprememb namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Kozar - splošna razprava

9. 10. 2017