Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega OPPN na kmetijskih zemljiščih brez sprememb namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Kozar

14.07.2017